وب نوشت های مسعود عابدینی

خانه انرژی، یکی از پایدارترین ساختمان های جهان است که دارای مصرف گرمای سالانه تنها 8 کیلووات ساعت بر متر مربع است و دارای سیستم های فتوولتائیک 250 متر مربعی در پشت بام است.
طبقه جدید ساختمان غیرفعال، به همراه یک طبقه اضافی اوایل سال جاری راه اندازی شد؛ این ساختمان ها برای تبدیل جالب انگیز - انرژی ساختمان از منابع فسیلی به انرژی تجدیدپذیر توسعه یافته اند.
رای اینکه یک ساختمان بتواند مجوز خانه غیرفعال را دریافت کند، نباید بیش از 45 کیلووات ساعت بر متر مربع از انرژی اولیه تجدیدپذیررا در سال مصرف کند و در طول یک سال باید حداقل 60 کیلووات ساعت بر مربع متر انرژی تجدیدپذیر تولید کند. پارامترهای سختگیرانه خانه غیرفعال سبب شده که این ارقام به ترتیب 30 کیلووات ساعت بر متر مربع کاهش و 120 کیلووات ساعت بر مترمربع افزایش یابد.
خانه انرژی در واقع فقط کمی از میزان انرژی مورد نیاز یعنی 103 کیلووات ساعت بر متر مربع را تولید کرده است؛ اما با توجه به سطوح مصرف انرژی بسیار عالی همچنان دارای مجوز رسمی است. نیاز کلی این خانه به انرژی اولیه تجدیدپذیر فقط 21 کیلووات ساعت بر مربع متر در هر سال است که تقریبا یک سوم کمتر از میزان مورد نیاز است و در نتیجه اجازه جبران تولید انرژی کمتر را دارد.
این ساختمان 900 متر مربعی برای رسیدن به مجوز و کسب اعتبار از فناوری های مختلف استفاده کرده است که قابل ذکر است که هیچ کدام از این فناوری ها امروزه عادی نیستند.